0165 - 555 166 / WhatsApp: 06 - 304 718 22

Financial Lease

Bent u van plan om te investeren in een bedrijfsauto, een aanhanger, een machine of een ander object maar wilt u daarvoor het liefst geen beroep doen op uw liquiditeit, dan is een financial lease een passend product voor u.

 Een financial lease is een aflopend krediet met het object als onderpand, met een vast maandbedrag en een vaste looptijd. Een verantwoorde, aantrekkelijke en transparante manier van financieren.

Bij een financial lease kunt u zelfs vaak kiezen voor een lagere maandtermijn door een slottermijn. U kunt verder direct gebruik maken van de afschrijvingsmogelijkheden, zoals investeringsaftrek en andere fiscale regelingen, u bent immers van het begin economisch eigenaar. Als u de hele lening heeft afgelost, wordt u ook juridisch eigenaar.

Wij komen graag met u in contact voor een offerte op maat.

Banken

Jaar ervaring

Start uw Financial Lease aanvraag

Binnen 1 minuut zijn uw gegevens ingezonden, binnen 24 uur weet u de mogelijkheden!

Waarom Financial Lease?

I

Geschikt voor starters!

Inschrijving Kamer van Koophandel vereist

Behoud van liquiditeit

Ruimte voor belangrijke zaken in uw onderneming

Fiscaal Aftrekbaar!

Gunstig op de balans

Economisch eigenaar

Het object komt op uw balans te staan

/

BTW

Is terug te vorderen bij de Belastingdienst

Vaste maandtermijn

Iedere maand hetzelfde maandbedrag aflossen. Lineair.

Slottermijn

Slottermijn mogelijk

Beoordeling

Een beoordeling kan vaak al zonder jaarcijfer

                                   

Wij staan u graag te woord

Mocht het antwoord op uw vraag niet tussen de meest gestelde vragen staan, neemt u dan contact op. 

Wat is een financial lease?
Een financial lease is een objectfinanciering waarbij u als ondernemer de beschikking krijgt over een bedrijfsmiddel, dat nodig is voor een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering. De liquiditeit van de onderneming blijft hierbij vrijwel intact, zodat de financiële mogelijkheden voor bijvoorbeeld vervanging of uitbreiding van bedrijfsmiddelen optimaal te benutten zijn. Deze kredietvorm is bestemd voor de zakelijke markt en voor de (semi-)overheid. Bedrijfsmiddelen (personen- en bedrijfsauto’s, machines, computers) met een minimale aankoopprijs/te financieren bedrag van EUR 3.500,- tot 100% van de aankoopprijs (exclusief BTW), komen ervoor in aanmerking. Verzekering, onderhoud, afschrijving en dergelijke worden er verder niet in meegenomen.
Wie is bij een financial lease eigenaar van de auto/het object?
Tijdens de looptijd van een financial lease is de bank de juridisch eigenaar van het gefinancierde object, de klant is economisch eigenaar. Dit betekent dat kosten zoals onderhoud, verzekering, afschrijving e.d. voor rekening van de klant zijn. Na betaling van de laatste maandtermijn of na vervroegde inlossing, wordt de klant ook juridisch eigenaar.
Op welke objecten/auto’s is de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) van toepassing?
Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen zijn onder andere:

Bedrijfswagens, vrachtwagens, aanhangers/opleggers, machines, apparatuur, kranen, heftrucks, graafmachines, hoogwerkers

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kunt u wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland
bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming
investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van uw vader, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek

Als u ondernemer bent en een bedrijfsmiddel koopt van de bv waarvan u aandeelhouder bent, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek. U kunt wel verzoeken om ontheffing voor de uitsluiting van de investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel:

Om in 2016 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016

Investering (€) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan 2.300 0%
2.301 tot en met 56.024 28% van het investeringsbedrag
56.025 tot en met 103.748 € 15.687
103.749 tot en met 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748
311.243 en meer 0%

Kunt u de btw op de investering terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van het investeringsbedrag inclusief btw.

Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst.

Voor toepassing van de investeringsaftrek mag u een andere verdeling toepassen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium
de verdeling vindt plaats op redelijke basis (zie ‘Verdeling op redelijke basis’)
de verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek
de verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag u niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt
een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat

Of sprake is van een redelijke verdeling beoordelen wij. Maar u mag een verdeling maken volgens bijvoorbeeld:

kapitaalsverhouding
aandelen in de stille reserves
aandelen in de winst
gelijke delen

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten. Kunt u de btw op de aanschaf terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van € 450 inclusief btw.
transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Moet ik bij een aanvraag financial lease altijd mijn jaarcijfers aantonen?
Nee, dat hoeft niet altijd. In de meeste gevallen wordt de aanvraag in eerste instantie beoordeeld zonder jaarcijfers. Criteria hierbij zijn het object, de branche, het kredietverleden, de kredietwaardigheid en de overwaarde. Mocht de aanvraag niet direct geaccepteerd worden, zullen wij om jaarcijfers (of het telefoonnummer van uw boekhouder) vragen om de aanvraag verder te beoordelen.
Waarom zou ik bij Bekaro een financial lease aanvragen?
Omdat Bekaro samenwerkt met veel gerenommeerde maatschappijen, zijn wij onafhankelijk en kunnen wij alle in de markt voorhanden zijnde producten aanbieden met scherpe tarieven en ruime acceptatiemogelijkheden. Verder zijn de medewerkers van Bekaro zeer vakkundig, zeer gedreven en door de wol geverfd en begeleiden zij u graag in het gehele leasetraject.
Wat gebeurt er bij een financial lease met de BTW?
De BTW dient bij een financial lease aanbetaald te worden maar is per kwartaal weer terug te vorderen bij de belastingdienst. Het leasebedrag kan dan ook nooit hoger zijn dan de verkoopprijs van het aan te schaffen object exclusief BTW. Er zijn echter ook maatschappijen, bij wie de BTW later betaald mag worden.
Wat zijn de grootste voordelen van een financial lease?
De grootste voordelen zijn het in tact blijven van de liquiditeit, het terug kunnen vorderen van de BTW bij de belastingdienst en het feit dat de rente fiscaal aftrekbaar is. Tevens komen de meeste objecten in aanmerking voor een investeringsaftrek, zoals de KIA, de EIA of de MIA. Dit houdt in dat u een deel van de investering van uw behaalde winst kunt aftrekken, zodat u daar geen belasting over hoeft te betalen.
Staat bij een financial lease de rente vast?
Ja, bij een financial lease staat de rente net als de maandtermijn en looptijd vast.
Is bij een financial lease vervroegde inlossing mogelijk?
Ja, dat kan. Over het algemeen houden de maatschappijen dan het aantal nog te betalen maanden maal de maandtermijn aan als inlossaldo.
Wat is de bijtelling van mijn auto?
Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen op een aantal punten. Daarmee maakt het kabinet het stelsel van autobelastingen eenvoudiger, onder andere door het aantal bijtellingspercentages te verminderen. De veranderingen moeten ook zorgen voor stabiele belastinginkomsten en een efficiëntere bijdrage aan een gezonder milieu.

Wijzigingen autobelastingen van 2017 tot 2020 op hoofdlijnen:

verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%
verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen
verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s vanaf 1 januari 2019
vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2
verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22
versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s

De bijtelling voor alle leaseauto’s gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto’s krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.

Bijtelling leaseauto’s vanaf 2016 tot en met 2020
Jaar % bijtelling 0 gram/km % bijtelling 1-50 gram/km % bijtelling 51-106 gram/km % bijtelling > 106 gram/km
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 22% 22% 22%
2018 4% 22% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%

Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Dit geldt voor auto’s die een datum van eerste toelating op de weg hebben vanaf 1 januari 2017.

Voor zeer zuinige auto’s blijft de verlaagde bijtelling gelden. Namelijk voor een periode van 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto’s een volledige vrijstelling in de mrb en bpm. Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen. Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-ins het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een halftarief in de mrb. Zo is het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.

Oude dieselauto’s die meer fijnstof uitstoten dan een nieuw model, gaan meer betalen. Voor deze vervuilende diesels zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 met 15% omhoog (inclusief opcenten). Eigenaren van een vervuilende diesel hebben dus een paar jaar de tijd om een schonere auto te kopen.

Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar. De verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar.

Het kabinet wil de aanschafbelasting (bpm) stapsgewijs afbouwen met in totaal 14,7 % in 2020. De afbouw is een eerste stap is naar een volledige afbouw van de bpm op termijn. De dieseltoeslag is uitgezonderd van deze afbouw en deelt niet mee in de verlaging van de tarieven.

Ook de berekening van de bpm zal gaan veranderen. De CO2-uitstootgrenzen voor bezineauto’s en dieselauto’s wordt vanaf 2016 aangescherpt. Het vaste deel gaat omhoog van € 175 naar € 350. De CO2-component gaat met een gelijk deel omlaag. De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Daarnaast gaat het tarief voor auto’s die weinig CO2-uitstoten omlaag. Zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment krijgen hierdoor extra voordeel.

De motorrijtuigenbelasting (mrb) gaat voor reguliere personenvoertuigen omlaag met gemiddeld 2% per 1 januari 2017. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een hogere mrb van de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s.

De wijzigingen in de autobelastingen komen uit Autobrief II. Hierin staat hoe van 2017 tot 2020 de autobelastingen beter aansluiten bij deze tijd. Maar ook bij de toekomstige ontwikkelingen op de automarkt. Hierdoor worden de autobelastingen robuuster, eenvoudiger en dragen zij efficiënter bij aan klimaat en milieu. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met Autobrief II. Het wetsvoorstel Autobrief II is op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer (op 12 april 2016) en de Eerste Kamer (op 5 juli 2016) hebben ingestemd met het wetsvoorstel. Dat betekent dat de wijzigingen ingaan op 1 januari 2017.

Kan ik bij een financial lease een overlijdensrisicoverzekering sluiten?
Ja, dat kan. Het maakt daarbij niet uit wat de ondernemingsvorm is, het gaat immers om de persoon. De klant dient daarvoor wel te voldoen aan een aantal stellingen, welke moeten worden bevestigd door ondertekening van het bijbehorende aanvraagformulier. Klik hier voor de ‘voorwaarden kredietbescherming’.