0165 - 555 166 (ook voor WhatsApp)

Financial Lease

Bent u van plan om te investeren in een bedrijfsauto, een aanhanger, een machine of een ander object maar wilt u daarvoor het liefst geen beroep doen op uw liquiditeit, dan is een financial lease een passend product voor u.

 Een financial lease is een aflopend krediet met het object als onderpand, met een vast maandbedrag en een vaste looptijd. Een verantwoorde, aantrekkelijke en transparante manier van financieren.

Bij een financial lease kunt u zelfs vaak kiezen voor een lagere maandtermijn door een slottermijn. U kunt verder direct gebruik maken van de afschrijvingsmogelijkheden, zoals investeringsaftrek en andere fiscale regelingen, u bent immers van het begin economisch eigenaar. Als u de hele lening heeft afgelost, wordt u ook juridisch eigenaar.

Wij komen graag met u in contact voor een offerte op maat.

Banken

Jaar ervaring

Start uw Financial Lease aanvraag

Binnen 1 minuut zijn uw gegevens ingezonden, binnen 24 uur weet u de mogelijkheden!

Waarom Financial Lease?

I

Geschikt voor starters!

Inschrijving Kamer van Koophandel vereist

Behoud van liquiditeit

Ruimte voor belangrijke zaken in uw onderneming

Fiscaal Aftrekbaar!

Gunstig op de balans

Economisch eigenaar

Het object komt op uw balans te staan

/

BTW

Is terug te vorderen bij de Belastingdienst

Vaste maandtermijn

Iedere maand hetzelfde maandbedrag aflossen. Lineair.

Slottermijn

Slottermijn mogelijk

Beoordeling

Een beoordeling kan vaak al zonder jaarcijfer

Bereken uw maandbedrag

Doorloop onderstaande stappen en binnen 1 minuut is uw aanvraag naar ons verzonden.
Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op!

Wij staan u graag te woord

Mocht het antwoord op uw vraag niet tussen de meest gestelde vragen staan, neemt u dan contact op. 

Wat is een financial lease?
Een financial lease is een objectfinanciering waarbij u als ondernemer de beschikking krijgt over een bedrijfsmiddel, dat nodig is voor een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering. De liquiditeit van de onderneming blijft hierbij vrijwel intact, zodat de financiële mogelijkheden voor bijvoorbeeld vervanging of uitbreiding van bedrijfsmiddelen optimaal te benutten zijn. Deze kredietvorm is bestemd voor de zakelijke markt en voor de (semi-)overheid. Bedrijfsmiddelen (personen- en bedrijfsauto’s, machines, computers) met een minimale aankoopprijs/te financieren bedrag van EUR 3.500,- tot 100% van de aankoopprijs (exclusief BTW), komen ervoor in aanmerking. Verzekering, onderhoud, afschrijving en dergelijke worden er verder niet in meegenomen.
Wie is bij een financial lease eigenaar van de auto/het object?
Tijdens de looptijd van een financial lease is de bank de juridisch eigenaar van het gefinancierde object, de klant is economisch eigenaar. Dit betekent dat kosten zoals onderhoud, verzekering, afschrijving e.d. voor rekening van de klant zijn. Na betaling van de laatste maandtermijn of na vervroegde inlossing, wordt de klant ook juridisch eigenaar.
Op welke objecten/auto’s is de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) van toepassing?
Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen zijn onder andere:

Bedrijfswagens, vrachtwagens, aanhangers/opleggers, machines, apparatuur, kranen, heftrucks, graafmachines, hoogwerkers

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kunt u wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland
bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming
investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van uw vader, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek

Als u ondernemer bent en een bedrijfsmiddel koopt van de bv waarvan u aandeelhouder bent, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek. U kunt wel verzoeken om ontheffing voor de uitsluiting van de investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel:

Om in 2016 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016

Investering (€) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan 2.300 0%
2.301 tot en met 56.024 28% van het investeringsbedrag
56.025 tot en met 103.748 € 15.687
103.749 tot en met 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748
311.243 en meer 0%

Kunt u de btw op de investering terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van het investeringsbedrag inclusief btw.

Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst.

Voor toepassing van de investeringsaftrek mag u een andere verdeling toepassen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium
de verdeling vindt plaats op redelijke basis (zie ‘Verdeling op redelijke basis’)
de verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek
de verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag u niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt
een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat

Of sprake is van een redelijke verdeling beoordelen wij. Maar u mag een verdeling maken volgens bijvoorbeeld:

kapitaalsverhouding
aandelen in de stille reserves
aandelen in de winst
gelijke delen

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten. Kunt u de btw op de aanschaf terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van € 450 inclusief btw.
transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Moet ik bij een aanvraag financial lease altijd mijn jaarcijfers aantonen?
Nee, dat hoeft niet altijd. In de meeste gevallen wordt de aanvraag in eerste instantie beoordeeld zonder jaarcijfers. Criteria hierbij zijn het object, de branche, het kredietverleden, de kredietwaardigheid en de overwaarde. Mocht de aanvraag niet direct geaccepteerd worden, zullen wij om jaarcijfers (of het telefoonnummer van uw boekhouder) vragen om de aanvraag verder te beoordelen.
Waarom zou ik bij Bekaro een financial lease aanvragen?

Omdat Bekaro samenwerkt met veel gerenommeerde maatschappijen, zijn wij onafhankelijk en kunnen wij alle in de markt voorhanden zijnde producten aanbieden met scherpe tarieven en ruime acceptatiemogelijkheden. Verder zijn de medewerkers van Bekaro zeer vakkundig, zeer gedreven, door de wol geverfd en begeleiden zij u graag in het gehele leasetraject.

Wat gebeurt er bij een financial lease met de BTW?
De BTW dient bij een financial lease aanbetaald te worden maar is per kwartaal weer terug te vorderen bij de belastingdienst. Het leasebedrag kan dan ook nooit hoger zijn dan de verkoopprijs van het aan te schaffen object exclusief BTW. Er zijn echter ook maatschappijen, bij wie de BTW later betaald mag worden.
Wat zijn de grootste voordelen van een financial lease?
De grootste voordelen zijn het in tact blijven van de liquiditeit, het terug kunnen vorderen van de BTW bij de belastingdienst en het feit dat de rente fiscaal aftrekbaar is. Tevens komen de meeste objecten in aanmerking voor een investeringsaftrek, zoals de KIA, de EIA of de MIA. Dit houdt in dat u een deel van de investering van uw behaalde winst kunt aftrekken, zodat u daar geen belasting over hoeft te betalen.
Staat bij een financial lease de rente vast?
Ja, bij een financial lease staat de rente net als de maandtermijn en looptijd vast.
Is bij een financial lease vervroegde inlossing mogelijk?
Ja, dat kan. Over het algemeen houden de maatschappijen dan het aantal nog te betalen maanden maal de maandtermijn aan als inlossaldo.
Wat is de bijtelling van mijn auto?

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. 

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2020 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 8% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. 

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22. Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.  

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2020. 

Categorie

CO2-uitstoot in gram per kilometer

8% bijtelling

0

22% bijtelling

meer dan 0

 In 2020 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot in het 8%-tarief. Het verlaagde percentage van 8% geldt voor auto’s op waterstof. Voor nulemissie-auto’s die niet op waterstof rijden, geldt de 8% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van € 45.000. 

Hoe lang geldt het verlaagde percentage?

Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (8%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. 

Hoe wordt de datum van de eerste toelating bepaald?

Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.

Kan ik bij een financial lease een overlijdensrisicoverzekering sluiten?
Ja, dat kan. Het maakt daarbij niet uit wat de ondernemingsvorm is, het gaat immers om de persoon. De klant dient daarvoor wel te voldoen aan een aantal stellingen, welke moeten worden bevestigd door ondertekening van het bijbehorende aanvraagformulier. Klik hier voor de ‘voorwaarden kredietbescherming’.
×

Bekaro WhatsApp

× Hoe kunnen wij helpen?